Kako se informirati

Zakon o radu propisuje da se kolektivni ugovor mora javno objaviti, a način njegove objave detaljnije je propisan Pravilnikom o načinu objave kolektivnih ugovora.

Poslodavac je dužan kolektivni ugovor koji ga obvezuje na primjeren način učiniti radnicima dostupnim na uvid, te na zahtjev i o trošku radnika omogućiti izradu preslike kolektivnog ugovora.

Kolektivni ugovor koji obvezuje samo jednog poslodavca (tzv. kućni kolektivni ugovor) poslodavac je dužan objaviti na isti način propisan za objavu pravilnika o radu, odnosno izložiti ga na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima radnici redovito borave tijekom radnog dana. Također, poslodavac može kolektivni ugovor učiniti dostupnim radnicima njegovom objavom na internim mrežnim stranicama, odnosno na zahtjev radnika, dostavom elektroničkom poštom.

Kolektivni ugovor koji obvezuje dva ili više poslodavca, odnosno udrugu poslodavaca, i koji se primjenjuje na području samo jedne županije, objavljuje se u službenom glasilu županije.

Kolektivni ugovor koji obvezuje dva ili više poslodavaca, odnosno udrugu poslodavaca i koji se primjenjuje na području dvije ili više županija, odnosno cijele Republike Hrvatske, objavljuje se u Narodnim novinama.

Obveza objave jednako se odnosi i na sve promjene kolektivnog ugovora (aneksi, izmjene i dopune i sl.).

Propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje ne utječe na obvezu izvršenja njegovih obveza iz tog kolektivnog ugovora.

Pravilnikom o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora propisano je da se svaki kolektivni ugovor (kao i njegova izmjena, dopuna, otkaz ili obnova) moraju dostaviti odgovarajućem tijelu državne uprave. Za dostavu kolektivnog ugovora odgovorna je stranka koja je prva navedena u kolektivnom ugovoru.

Kolektivni ugovor koji se primjenjuje na području samo jedne županije, dostavlja se uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada. Kolektivni ugovor koji se primjenjuje na području dvije ili više županija, odnosno cijele Republike Hrvatske, dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove rada.