Primjena

Koga obvezuje i na koga se primjenjuje kolektivni ugovor?

U pravnom sustavu RH, prema odredbama Zakona o radu (članak 194.), kolektivni ugovor obvezuje osobe koje su ga sklopile, te sve osobe koje su u vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora bile, ili su naknadno postale, članovima udruge koja je sklopila kolektivni ugovor. U kolektivnom ugovoru mora se naznačiti razina njegove primjene, odnosno radi li se o razini pojedinog poslodavca, ili razini grane ili djelatnosti (granski kolektivni ugovor).

U slučaju kolektivnih ugovora sklopljenih na razini poduzeća (ili drugog oblika pravne osobe), pravna pravila kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa, odnosno prava radnika, primjenjuju se na sve radnike zaposlene kod tog poslodavca, neovisno o tome jesu li članovi sindikata ili ne. Drugim riječima, poslodavac koji je sklopio kolektivni ugovor dužan ga je primjenjivati prema svim radnicima koji su kod njega zaposleni, jer bi u suprotnom prekršio načelo zabrane diskriminacije.

Kolektivni ugovori sklopljeni na razini sektora ili grane djelatnosti (npr. graditeljstvo, metalna industrija ili turizam) obvezuju samo poslodavce koji su članovi udruge poslodavaca koja je potpisala ugovor (bez obzira jesu li bili članovi udruge u trenutku potpisivanja, ili su joj pristupili naknadno). Poslodavci članovi udruge koja je potpisala granski kolektivni ugovor dužni su ga primjenjivati u odnosu na sve radnike koje zapošljavaju.

Proširena primjena kolektivnih ugovora

Hrvatski pravni sustav također poznaje institut proširene primjene kolektivnih ugovora, koji je reguliran člankom 203. Zakona o radu. Naime, ministar nadležan za pitanja rada može, na prijedlog svih stranaka potpisnica granskog kolektivnog ugovora, proširiti njegovu primjenu na sve poslodavce u određenoj grani djelatnosti, bez obzira jesu li ti poslodavci članovi udruge poslodavaca koja je potpisala ugovor, ili ne. U tom slučaju, svi poslodavci u grani djelatnosti o kojoj se radi obavezni su primjenjivati odredbe granskog kolektivnog ugovora na sve radnike koje zapošljavaju.

Pretpostavka za proširenje primjene jest postojanje javnog interesa, te da su ugovor sklopili sindikati koji imaju najveći broj članova i udruga poslodavaca koja ima najveći broj radnika, u sektoru ili grani djelatnosti o kojoj se radi.

O proširenju kolektivnog ugovora odlučuje ministar na temelju podataka o broju i strukturi poslodavaca i radnika u sektoru i razini materijalnih prava radnika, te nakon savjetovanja s predstavnicima poslodavaca na koje se ugovor proširuje.

Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

U slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo (članak 9. Zakona o radu).

Ovo načelo primjenjuje se i u slučaju odnosa između više kolektivnih ugovora na različitim razinama. Drugim riječima, ako je neko pravo različito uređeno kolektivnim ugovorom na razini poslodavca i granskim kolektivnim ugovorom, poslodavac je dužan primijeniti odredbu iz onog ugovora koji je u konkretnom slučaju povoljniji za radnika.

Ovo također znači da se kolektivnim ugovorom prava radnika mogu samo povećati u odnosu na Zakon o radu, ugovor o radu i druge propise. Izuzetak čini u nekoliko vrlo specifičnih slučajeva koji su izričito navedeni u zakonima (npr. maksimalno dopušteni prekovremeni rad i iznos minimalne plaće). U ovim specifičnim slučajevima moguće je kolektivnim ugovorom ugovoriti nešto nižu razinu prava od one propisane zakonima, no samo u slučaju kada se poslodavac i sindikat, odnosno radnici koje on predstavlja, slažu o tome, odnosno obje strane smatraju da je to u interesu očuvanja poslovanja tvrtke i radnih mjesta.

Sudska zaštita prava iz kolektivnog ugovora

Zakon o radu propisuje da su stranke kolektivnog ugovora dužne isti primjenjivati u dobroj vjeri, te da zbog povrede ugovorenih obaveza oštećena stranka ili osoba na koju se primjenjuje kolektivni ugovor može tražiti naknadu štete (članak 196. Zakona o radu).

U slučaju povrede prava iz kolektivnog ugovora, stranka kolektivnog ugovora može tužbom pred nadležnim sudom zahtijevati zaštitu prava iz kolektivnog ugovora (članak 204. Zakona o radu). Drugim riječima, kolektivni ugovori predstavljaju izvor prava u pravnom sustavu Republike Hrvatske, te je u slučaju kršenja tih prava moguće pokrenuti sudsku tužbu. Budući da se kolektivni ugovor primjenjuje na sve radnike, sudsku zaštitu u ovom slučaju mogu tražiti jednako članovi i ne-članovi sindikata.

Produžena primjena pravnih pravila

Nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu razdoblju od tri mjeseca od isteka otkaznog roka (članak 199. Zakona o radu). Drugim riječima, prava radnika sadržana u kolektivnom ugovoru ostaju na snazi i tijekom tri mjeseca nakon isteka roka važenja kolektivnog ugovora, odnosno njegovog otkazivanja.

Samim kolektivnim ugovorom može se ugovoriti i dulje trajanje produžene primjene pravnih pravila od tri mjeseca koja su propisana Zakonom o radu.