Publikacije

Obilježja sustava kolektivnog pregovaranja u RH

Obilježja sustava kolektivnog pregovaranja u RH

Stručna analiza o obilježjima sustava kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj, koju je izradio dr. sc. Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Analiza sadrži podatke o broju, razini i području primjene kolektivnih ugovora koji su bili na snazi u RH krajem 2014. g. Također sadrži podatke o dinamici i ciklusima kolektivnog pregovaranja, odnosno vremenskim razdobljima na koja se sklapaju kolektivni ugovori, kao i pregled uobičajenog sadržaja kolektivnih ugovora u Hrvatskoj, odnosno pitanja iz područja radnih odnosa koje oni reguliraju.

U završnom dijelu, autor daje detaljne preporuke o tome što bi baza kolektivnih ugovora (koja je izrađena u sklopu projekta) trebala omogućiti da se sazna o sustavu kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj, odnosno konkretne prijedloge za strukturiranje same baze i unos podataka.

Što moram znati ako želim pregovarati? – Praktični priručnik o kolektivnom pregovaranju

Što moram znati ako želim pregovarati? – Praktični priručnik o kolektivnom pregovaranju

Priručnik sadrži sadrži pregled zakonodavnog okvira kolektivnog pregovaranja, uobičajenog sadržaja kolektivnih ugovora u Hrvatskoj (plaće i materijalna prava, radno vrijeme, odmori i dopusti, odnosi ugovornih strana i dr.), te samog procesa kolektivnog pregovaranja. Svi dijelovi priručnika popraćeni su konkretnim primjerima, odnosno citatima odredbi iz stvarnih kolektivnih ugovora, koje su ilustrativne za pojedine teme ili predstavljaju primjere dobre prakse. U dodatku priručnika nalazi se i niz obrazaca koji se koriste u procesu kolektivnog pregovaranja.

Namijenjen je praktičarima kolektivnog pregovaranja, odnosno članovima pregovaračkih odbora sa sindikalne i poslodavačke strane koji sudjeluju u procesima kolektivnog pregovaranja.

Što je to baza kolektivnih ugovora i kako ju koristiti?

Što je to baza kolektivnih ugovora i kako ju koristiti?

Brošura sadrži osnovne podatke o projektu Jačanje bipartitnog partnerstva o kolektivnom pregovaranju, odnosno pregled njegovih ciljeva, aktivnosti i rezultata, kao i detaljne upute za korištenje same baze kolektivnih ugovora.

Upute za korištenje baze kolektivnih ugovora obuhvaćaju pristup bazi, navigaciju, pretraživanje i pregled kolektivnih ugovora, kao i analizu i izvoz podataka. Sva područja popraćena su ilustracijama iz same baze koje olakšavaju korištenje uputa i snalaženje u bazi.

komparativna_analiza

Komparativna analiza sustava kolektivnog pregovaranja i sadržaja kolektivnih ugovora u Austriji, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Švedskoj

Komparativna analiza uspoređuje sustav kolektivnog pregovaranja i sadržaj kolektivnih ugovora u Hrvatskoj s onima u dvije stare (Austrija i Švedska) i dvije nove (Češka i Slovenija) članice Europske unije. Analiza je pripremljena na temelju različitih izvora izrađenih i prikupljenih tijekom provedbe projekta, uključujući Izvještaj o sustavu kolektivnog pregovaranja i sadržaju kolektivnih ugovora u RH, podataka dobivenih iz baze kolektivnih ugovora, te dostupnih podataka o trendovima u kolektivnom pregovaranju i sadržaju kolektivnih ugovora u drugim zemljama članicama Europske unije (EU).
Analiza je podijeljena u tri dijela, od kojih prvi obrađuje sam sustav kolektivnog pregovaranja u odabranim zemljama (uključujući pitanja reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, razina na kojima se odvija kolektivno pregovaranje, te odnosa kolektivnih ugovora na različitim razinama). Druga dva dijela detaljnije obrađuju dva najznačajnija područja odnosno teme kolektivnog pregovaranja – plaće i radno vrijeme.

Prezentacije: